PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2011 BODENS SCHACKKLUBB

Datum/plats: 2011-03-08, Klubblokalen Herkulesgatan 1, Boden.

Närvarande: Gafour Abbasneyad, Stig Asplund, Bo Björklund, Curt Boström, Thomas Dahlroth, Lars-Åke Engström, Roland Eriksson, Mikael Lundholm, Arne Yttling, Tomas Yttling, Anders Åström.

1. Mötet öppnades av styrelseordförande Roland Eriksson.
2. Kallelsen godkändes av årsmötet.
3. Dagordningen fastställdes av årsmötet.
4. Till årsmötesordförande valdes Anders Åström, som därefter tog över ordförandeklubban.
5. Till årsmötessekreterare valdes Curt Boström, Tomas Yttling valdes som justeringsman.
6. Föregående års årsmötesprotokoll. Godkänt, inga synpunkter på detta, lades till handlingarna.
7. Kassör Stig Asplund redovisade verksamhetsberättelsen som godkändes av årsmötet.
8. Kassör Stig Asplund redovisade klubbens ekonomi för året, klubben uppvisade ett positivt resultat för 2010. Godkändes av årsmötet.
9. Revisor Arne Yttling redovisade revisionsberättelse för 2010. Godkändes av årsmötet.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 av årsmötet.
11. Till styrelseordförande (ett år) valdes Roland Eriksson.
12. Till kassör (två år) valdes Stig Asplund.
13. Till revisor (två år) valdes Arne Yttling.
14. Till ledamot (två år) valdes Curt Boström.
15. Efter en kort diskussion beslöt årsmötet att höja medlemsavgiften för seniorer till 700 kr. Avgiften för juniorer beslöts förbli oförändrad, 120 kr.
16. Till Bodens SK:s representant till Norrbottens Schackförbunds årsmöte den 27 mars 2011 valdes Roland Eriksson.
17. Inköp av schackmaterial. Ett förslag framlades att inköpa digital schackklocka på prov för att eventuellt inköpa flera senare till klubbtävlingar. Det framlades beskrivningar av tre olika modeller på marknaden. Årsmöten gav styrelsen ett uppdrag att göra ett val av digital klocka för inköp.
18. Klubbens hemsida på Internet. Önskemål framfördes om att även redovisa tabell för Norrbottensserien där. Thomas Dalroth åtog sig att sammanställa partier för klubbmästerskapet 2011 för uppläggning på hemsidan efter turneringens slut.
19. Övriga frågor. Ett förslag framlades av Thomas Dahlroth att införa en extra spelväll per vecka avsedd för träning, särskilt tema, ungdomsverksamhet etc. Denna extra spelkväll skulle kunna finansieras genom studiecirkelverksamhet, s k nollcirkel inom NBV (Nykterhetsförbundens Bildningsverksamhet). Thomas fick i uppdrag av årsmötet att kolla förutsättningar för att starta en studiecirkel.
20. Mötet avslutades, årsmötesordförande tackade för visat intresse och kvällen fortsatte med fika och efterföljande traditionell klubbtävling, KM i 5 min blixtschack, som vanns av regerande blixtmästare Roland Eriksson.

Sekreterare: Curt Boström. Justeringsman: Tomas Yttling.
……………………………………………………………………