PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2012 BODENS SCHACKKLUBB

Tid: 2012-03-01 Plats: Klubblokal i Hildursborg, Boden.

Närvarande: Roland Eriksson, Stig Asplund, Bo Björklund, Curt Boström, Thomas Dahlroth, Tomas Yttling, Anders Åström, Emil Hermansson, Lennart Eman.

1. Mötet öppnades av ordförande Roland Eriksson.
2. Kallelsen godkändes liksom utskickad dagordning.
3. Till årsmötesordförande valdes Roland Eriksson.
4. Till årsmötessekreterare valdes Anders Åström.
5. Till justeringsmän valdes Tomas Yttling och Curt Boström
6. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
7. Verksamhetsberättelsen, som skickats ut per mail, redogjordes kort för av ordförande Roland Eriksson och godkändes av mötet.
8. Kassör Stig Asplund redovisade klubbens ekonomi för året. Inkomster uppgick till 8608:- och utgifter till 10097:- varför kassan minskade till 5389:- vilket dock betraktadess som tillräckligt. Mötet godkände rapporten.
9. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen i revisor Arne Yttlings frånvaro (semester). Det hela mynnade ut i att kassören beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
11. Då föreningsordförande sedan drygt 30 år tillbaka förklarat att han inte ställde upp till nyval så valdes Tomas Yttling enhälligt till ny ordförande för ett år.
12. Mötet beslutade att behålla medlemsavgifter oförändrade, d.v.s 700:- för seniorer och 120:- för juniorer.
13. Till klubbens representanter för NSF´s årsmöte valdes Tomas Yttling och Roland Eriksson.
14. Hildursborg förblir spellokal t.o.m 120401 och till hösten kommer en ny lokal i Centralskolan att bli klubbens hemvist.
15. Som övrig fråga tog Lennart Eman upp vikten av samarbete mellan klubbarna BSK och Smarta Boden. Mötet höll med om detta då satsning på ungdomsschack är A och O. Frivilliga anmälde sig.
16. Som en andra övrig fråga avtackades den avgående ordföranden, Roland Eriksson, med blommor och choklad samt mötets kraftiga och tacksamma applåder.
17. Mötet avslutades.

Sekreterare:.............................. Justeringsmän:.................................................
            /Anders Åström/       /Tomas Yttling/ /Curt Boström/