PROTOKOLL BODENS SCHACKKLUBBS ÅRSMÖTE 2014


Tid: 2014-03-04 Plats: Klubblokalen Café L'étage, Drottninggatan 16


Närvarande: Stig Asplund, Bo Björklund, Curt Boström, Thomas Dahlroth, Roland Eriksson, Mikael Forsberg, Bengt Lindvall, Per Vestin, Arne Yttling, Tomas Yttling


 1. Mötet öppnades av ordförande Tomas Yttling.

 2. Kallelsen godkändes av årsmötet.

 3. Dagordningen godkändes av årsmötet efter att Stig lagt till punkt 9c.

 4. Mikael Forsberg valdes till årsmötesordförande.

 5. Tomas Yttling valdes till årsmötessekreterare.

 6. Curt Boström och Stig Asplund valdes till protokolljusterare.

 7. Föregående års årsmötesprotokoll lästes upp av årsmötesordförande Mikael Forsberg och godkändes av årsmötet.

 8. Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp av årsmötesordförande Mikael Forsberg och godkändes av årsmötet.

 9. a) Kassör Stig Asplund redovisade klubbens ekonomi för verksamhetsåret 2013. Intäkterna uppgick till 11625 kr och kostnaderna till 10210 kr för ett rörelseresultat på +1415 kr. Ingående balans var 5650 kr och utgående blev då 7065 kr. Mötet godkände rapporten.

  b) Revisor Arne Yttling läste upp revisionsberättelsen.

  c) Roland framförde synpunkter på styrelsens agerande under verksamhetsåret speciellt gällande lokalfrågan och kassörens agerande varvid Stig bemötte dessa. Se bilagor för detaljer.

 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

 11. Tomas Yttling valdes till ordförande för ett år.

 12. Lokalfrågan: Vi höll en omröstning huruvida vi skulle vara kvar i den något dyrare lokalen på Drottninggatan 16 eller söka oss tillbaka till Hildursborg. Den nya lokalen vann med rösträkningen 9-1.

 13. Medlemsavgifter: Vi bestämde oss för att höja avgiften till 850 kr för att täcka SSFs höjning med 40 kr/år. Vi beslutade också att en extra avgift skulle tas ut för aktiva spelare kvartalsvis för att täcka de ökade lokalkostnaderna med löpande utvärdering av styrelsen.

 14. Mikael Forsberg valdes som representant till NSFs årsmöte.

 15. Långparti-KM: Att spela KM över en helg visade sig vara ett lyckat koncept och vi beslutade att göra så även nästkommande år.

 16. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

 17. Årsmötet avslutades.

Sekreterare:__________________ Justeringsmän:__________________ __________________

Tomas Yttling Stig Asplund Curt Boström