Bodens Schackklubb årsmöte 2015-03-04


Närvarande: Anders Åström, Thomas Dahlroth, Bo Björklund, Tomas Yttling, Roland Eriksson, Peter Lindberg, Arne Yttling, Stig Asplund, Mikael Forsberg och Curt Boström.


 1. Ordförande Tomas Yttling förklarade mötet öppnat.

 2. Kallelsen godkändes.

 3. Dagordningen godkändes.

 4. Till årsmötesordförande valdes Anders Åström, som tackade för förtroendet och sa att han gillar korta möten.

 5. Till årsmötes sekreterare valdes Stig Asplund.

 6. Att justera protokollet valdes Peter Lindberg.

 7. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

 8. Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp och lades till handlingarna.

 9. Den ekonomiska redovisningen gjordes av Stig, och godkändes.

 10. Arne Yttling läste upp revisionsberättelsen och sade att allt var bokfört på ett bra sätt. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet.

 11. Till ordförande för ett år valdes Tomas Yttling.

 12. Till kassör för två år valdes Stig Asplund.

 13. Till revisor för två år valdes Thomas Dahlroth.

 14. Till ny ledamot på två år valdes Peter Lindberg.

 15. Representant till NSF årsmöte. Anders Åström meddelar att NSFs styrelse har avgått. Nytt extramöte har utlysts men ingen kom. Per Harlin från Smarta Boden har visat visst intresse. Anders Åström har erbjudit sig att representera Boden om inbjudan till möte kommer.

 16. BSKs 100-års jubileum. Den 28 November 1916 samlades åtta schackintresserade personer till möte a Cafe Temperance vilka då bildade Bodens Schackklubb..... BSKs styrelse fick uppgiften att utse en kommitté för 100-års jubileet. Och uppmanades att börja så fort som möjligt. Mikael Forsberg erbjuder sig att medverka i kommittén. Curt Boström föreslog att starta en facebook grupp.

 17. Hemsidan. Peter Lindberg föreslår att vi skall flytta hemsidan till ett webhotell. Stig och Peter sammanstrålar.

 18. Lokalfrågan. Det framkom två förslag på ny spellokal, en på Grangatan som Lennart Eman distribuerar och en på Ing3s område vid loppis och godisarenan som Peter Lindberg föreslår. Båda skall kunna erhållas gratis. Den på Grangatan skall enligt uppgift vara mer spartanskt inredd. Ev kan två motorvärmare användas på Ing3s område. Peter föreslår även att vi i sådana fall bör ansöka om ytterligare en nyckel så att vi har två st. SA, TY och PL undersöker lokalerna.

 19. Övriga frågor. Thomas Dahlroth föreslår att vi utformar stödmedlemskort a 100,00 kr som var och en kan sälja.

 20. Medlemsavgift. Mötet beslutade att spelande medlemmar skall betala 850,00 per senior och 120,00 per junior. Även om vi skulle gå över till gratis spellokal så kan de pengar som blir över användas vid 100-års jubileumet. Ny avgift införs för Seniorspelare som inte behöver registreras hos SSF föreslogs till 150,00 per år. De har då ej tillgång till spel vare sig turneringar i länet/sverige eller i klubben.

 21. Anders tackade för sig och förklarade mötet avslutat. I sedvanlig ordning fikades det och KM-blixt spelades.-------------------------------------------- -----------------------------------------

Protokollförare /Stig Asplund/            Justerare /Peter Lindberg/