Dagordning Bodens schackklubbs årsmöte 2016-03-03

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av årsmötetsordförande
5. Val av årsmötessekreterare
6. Val av protokolljusterare
7. Föregående års årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse 2015
9. Ekonomisk redovisning 2015
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av ordförande 1 år.
13. Medlemsavgifter
14. Representant till NSF årsmöte
15. BSK 100-årsjubileum
16. Övriga frågor
17. Avslutning