Bodens Schackklubb


Kallelse och dagordning konstituerande styrelsemöte

2016-04-07


Kallelse och dagordning konstituerande styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte för Bodens Schackklubb

Datum: 07/04 2016
Tid: 18:00
Plats: Pionjären

Dagordning


§ 1
Mötets öppnande
§ 2
Val av sekreterare
§ 3
Val av justerare
§ 4
Godkännande av dagordning
§ 5
Konstituerande
Val av ordförande
Val av kassör
Val av sekreterare
Val av övriga poster
§ 6
Val av firmatecknare
§ 7
Antagande av 2016 års stadgar
§ 8
Övriga ärenden
§ 9
Nästa styrelsemöte
§ 10
Mötets avslutande

Bodens Schackklubb

Protokoll konstituerande styrelsemöte

2016-04-07


Protokoll konstituerande styrelsemöte

Konstituerande Styrelsemöte Bodens Schackklubb den 07:e april i Pionjären.

Närvarande

Tomas Yttling, Stig Asplund och Peter Lindberg

§ 1 Mötets öppnande


Tomas hälsade samtliga välkommna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare


Styrelsen beslutade att

välja Peter Lindberg att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare


Styrelsen beslutade att

välja Tomas Yttling att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Konstituerande

Styrelsen beslutade att

Välja Tomas Yttling till ordförande

Stig Asplund till kassör

och Peter Lindberg till sekreterare


inga övriga poster valdes

Styrelsens sammansättning för 2016

Tomas Yttling       Ordförande
Stig Asplund       Kassör
Peter Lindberg  Sekreterare


§ 6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att

välja Stig Asplund (541215-8973) och Tomas Yttling (780720-8918) att var för sig teckna föreningens firma. Tomas Yttling föreslår att föreningen väljer Handelsbanken som föreningsbank.


§ 7 Antagande av 2016 års stadgar

Styrelsen beslutade att anta 2016 års normalstadgar


§ 8 Övriga frågor

Inga frågor har hänskjutits till styrelsen från årsmötet.


§ 9 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till Pionjären den 14:e april klockan 18:00

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. _________________________

_________________________

Vid protokollet Peter Lindberg

Justerare Tomas Yttling