BODENS SCHACKKLUBBS ÅRSMÖTE 2017


2017-03-30 i spellokalen på Pontonjärvägen.


Deltagare: Tomas Yttling, Anders Åström, Bo Björklund, Micael Lundholm,

Thomas Dahlroth, Peter Lindberg, Stig Asplund och Roland Eriksson.


 1. Mötet öppnades av ordförande Tomas Yttling.

 2. Kallelsen godkändes av de närvarande.

 3. Efter tillägg till övriga frågor av Anders Åström om '11 november turnering' och 'Schack4an' samt Stigs information från skattemyndigheten, så kunde dagordningen fastställas.

 4. Vid val av årsmötes ordförande föreslogs Anders Åström, som valdes enhälligt. Anders tackade för förtroendet och tog över klubban!

 5. Till årsmötessekreterare valdes Stig A.

 6. Till att justera protokollet valdes Tomas Yttling.

 7. Föregående årsmötesprotokoll finns att läsa på Bodens Schackklubbs hemsida och samtliga hade läst den. Ingen hade några invändningar till den. Årsmötesprotokollet kan läggas till handlingarna.

 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp men kommer att uppdateras med information om Per Vestins turneringar. Därefter skulle den godkännas.

 9. Den ekonomiska redovisningen redogjordes av Stig. Ingående kassa från 2016 var 14449,00. Medlemsavgifterna hade medvetet hållits uppe under tidigare år för att vi skulle kunna fira vårt 100-års jubileum. Intäkter under året blev överraskande 33450,00 kr :-). Eftersom Bodens Schackklubb skulle fira 100 år så gjordes mycket extra arbete med att söka sponsorbidrag. Anders Åström 'Teknikkonsulten Tolima' var först med att sponsra 5000,00 kr , det tackar vi för. Därefter söktes bidrag från Bodens kommun som resulterade i 10000,00 kr. Stig hade tur i lotteriet hos Metalls utlottning av sponsorbidrag och fick 2000,00 kr. Lokalhyran på Quality Hotel (= Bodensia) förhandlades först ner från 385,00 per person och dag, vilket hade blivit om 30 personer 30*2*385,00 lika med 23100,00 kr. En offert erhölls från Barbro Gustavsson. Konferenslokal 09:00 – 18:00 4775,00 kr per heldag. Okej 4775,00 per dag i lokalhyra accepterades. Barbro ringde sedan och frågade om vi kunde acceptera att ta lokalen på bottenvåningen i stället (i källaren), aj aj. De hade en bokmässa som ville ha lokalen vi skulle hyra. Om vi antog erbjudandet så skulle vi få 2000,00 kr i rabatt. Vilket accepterades efter ett snabbt beslut (tror det var fredag eftermiddag och hon ville ha besked samma dag, now or never ). Vi antog erbjudandet. När första räkningen kom var den helt oläslig så Stig ringde och begärde en ny faktura. Den nya fakturan visade att vi skulle betala 2*4775=9550,00 kr. Sedermera ringde jag (=Stig) till Barbro och talade om fakturan, hon sa då att hon inte hade skickat ut någon faktura men nu skulle den komma. När fakturan kom visade det sig att vi skulle betala 4775,00. Utgifter under året uppgick till 17981,00, där ingår kostnaderna för jubileum och prispengar. Resultatet för året blev +15469,00. Och utgående balans 29918,00.

 10. Thomas Dahlroth läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

 11. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för året 2016.

 12. Till ordförande för år 2017 valdes Tomas Yttling.

 13. Stig valdes till kassör för 2 år.

 14. Som revisor för 2 år valdes Thomas Dahlroth.

 15. Peter Lindberg valdes som ledamot i 2 år.

 16. Medlemsavgifter. Efter en stunds diskussion enades årsmötet att Senioravgiften skall vara 450,00, stödmedlemmar betalar 150,00 och Junioravgiften blir 100,00.

 17. Som representant till NSFs årsmöte valdes Anders Åström.

 18. Övriga frågor. Stig berättade att skattemyndigheten vill ha en inkomstdeklaration och har lämnat in en ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift. Anders Åström berättade att NSF har en fungerande styrelse och att Patrik Harlin (sekreterare) är mest aktiv. Magnus Stenberg gör ett jättejobb med schackfyran och har samlat 400 st ungdomar till turneringar vilket borde vara rekord för norrbotten. Magnus jobbar ideellt och finansierar utgifter ur egen plånbok och Anders frågade om inte Bodens Schackklubb kan gå in med ett stöd på 2000,00. Anders berättade också att NSF driver Länsserien, samt att det arbetas för match mot nordfinland. Anders ville också att styrelsen skulle undersöka om vi kan fortsätta med en '11 november-turnering' men inte i samma omfattning som 100års jubileumet.

 19. Mötet avslutades. Därefter blev det fika och KM-Blixt turnering som vanns av Roland Eriksson på 6 poäng. Därefter kom Thomas Dahlroth på 5,5 och trea Stig Asplund 4,5 poäng.