Dagordning Bodens schackklubbs årsmöte 2017-03-30Mötets öppnande

Godkännande av kallelse

Godkännande av dagordningen

Val av årsmötesordförande

Val av årsmötessekreterare

Val av protokolljusterare

Föregående års årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk redovisning 2016

Revisionsberättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande 1 år

Val av kassör 2 år

Val av revisor 2 år

Val av ledamot 2 år

Medlemsavgifter

Representant till NSF årsmöte

Övriga frågor

Avslutning