BODENS SCHACKKLUBBS ÅRSMÖTE 2018


2018-04-10 i spellokalen på Pontonjärvägen.


Deltagare: Tomas Yttling, Anders Åström, Micael Lundholm,

Peter Lindberg, Stig Asplund och Roland Eriksson.


 1. Mötet öppnades av ordförande Tomas Yttling.

 2. Kallelsen godkändes av de närvarande.

 3. Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

 4. Vid val till årsmötes ordförande valdes Anders Åström enhälligt. Anders tackade för förtroendet och tog över klubban!

 5. Till årsmötessekreterare valdes Peter Lindberg

 6. Till att justera protokollet valdes Tomas Yttling.

 7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och kunde läggas till handlingarna.

 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Tomas.Y och godkändes av mötet.

 9. Den ekonomiska redovisningen redogjordes av Stig. Det konstaterades att klubben har en god ekonomi med en ingående balans 2017 på 29.918:- och utgående balans på 34.268:- . Resultatet för 2017 blev + 4.350:- En bidragande orsak till att klubbens ekonomi stärkts beror på att kostnaderna för 100-års jubileum blev mindre än beräknat.

 10. Stig.A läste upp revisionsberättelsen som skrivits av Thomas Dahlroth. Thomas tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

 11. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet av mötet.

 12. Till ordförande för år 2018 valdes Tomas Yttling.

 13. Medlemsavgifter. Stig föreslog mötet att medlemsavgifterna skall sänkas p.g.a. klubbens goda ekonomi. Förslaget var 250:- / Seniorer 100:- / Junior och 150:- /Stödmedlem. Mötet diskuterade förslaget och godkände nya medlemsavgifter.

 14. Som representant till NSFs årsmöte valdes Tomas Yttling. Bodenklubbarna arrangerar årsmötet och DM i snabb- och blixtschack som spelas i samband med detta. Tanken var att detta skulle ske på Grangatan men dom lokalerna finns inte tillgängliga mer. Patrick Harlin skickar kallelse där även ny lokal finns med.

 15. Övriga frågor. Anders.Å tog upp frågan om Bodens Schackklubb även i år kan stödja Magnus Stenberg med 2000:- för det ideella arbete han lägger ner med Schack 4-an. Han berättade även om att 350st 4-e klassare spelade på Energi Arena i Luleå och att 3 klasser kommer deltaga i riksfinalen i Västerås. Inget beslut om sponsring togs direkt då Stig.A ville att vi avvaktade med denna fråga till en annan punkt han tänkte ta upp separat under övriga frågor. Mötet beslutade så. Stig framförde ett förslag från Mikael Forsberg som tyvärr inte kunde delta på årsmötet. Förslaget är att Bodens Schackklubb genomför ett KM i snabbschack på 5 ronder och tiden 15 minuter utan tillägg ( Totalt 30 minuter ). Styrelsen fick uppdraget av mötet att kalla och komma med förslag på lämplig speldag. Stig framförde ett förslag som innebär att viss återbetalning av medlemsavgift för 2016 sker med 500:- p.g.a. minskade utgifter för genomfört 100 års jubileum och klubbens starka ekonomi. Återbetalningen avser medlemmar som betalat full medlemsavgift under 2016, utöver detta så tog han upp frågan som Anders.Å nämnt tidigare om stöd med 2.000:- till Magnus Stenberg och mötet godkände bägge förslagen. Anders.Å nämnde även att det kommer finnas 30.000:- att ansöka bidrag från hos Norrbottens Schackförbund. Ansökan kan göras för t.ex. riktad verksamhet för nysvenskar, damklasser m.m

 16. Mötet avslutades. Därefter blev det fika och sedvanlig KM-Blixt turnering som vanns av Roland Eriksson på 5 poäng. Därefter kom Tomas Yttling på 3,5 och trea Anders Åström 2,5 poäng.