Revisionsberättelse.


Jsom revisor till Bodens Schackklubb revisor så är min uppgift är att granska räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2017 och jag kan efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning.


Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.
Boden den 3 April 2018----------------------------------------------------------
Thomas Dahlroth