Kallelse till Bodens Schackklubbs årsmöte 2019! Även utskickad via mail.

Vi håller årsmöte tisdagen den 23:e april klockan 18.00 i våran klubblokal på Pionjären.
Efter avslutat möte spelar vi som traditionen anbefaller KM i Blixt-schack.
Blixt-KM kommer i år att vara ELO-registrerat. (Reds anm: Om vi hittar någon registrerad domare)Årsmöte § 3

Årsmöte är BSK:s högsta beslutande organ.
Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen.
Kallelse utgår senast tre veckor före mötesdagen.
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen
och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.
Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet. Extra årsmöte sammankallas inom en månad från det att
minst en tredjedel av BSK:s medlemmar så krävt.
Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.
Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Varje närvarande medlem har en röst.
Beslut fattas med enkel röstövervikt utom när annat speciellt stadgas.
Alla medlemmar har motions- och förslagsrätt till årsmötet.
Sådan fråga skall inges till styrelsen tre veckor före årsmötet.