Den planerade dagordningen ser ut som följer:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av kallelse

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av årsmötesordförande

5. Val av årsmötessekreterare

6. Val av protokolljusterare

7. Föregående års årsmötesprotokoll

8. Verksamhetsberättelse  2018

9. Ekonomisk redovisning 2018

10. Revisionsberättelse

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Val av ordförande 1 år

13. Val av kassör 2 år

14. Val av revisor 2 år

15. Val av ledamot 2 år

16. Medlemsavgifter

17. Representant till NSF årsmöte (jag är dock osäker på när NSFs årsmöte hålls, jag har inte tagit del av någon kallelse)

18. KM

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Någon punkt som saknas? Hör av dig om du tycker att så är fallet.

Mvh,
Tomas Yttling