Planerad dagordning:

 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av kallelse

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av årsmötesordförande

 5. Val av årsmötes sekreterare

 6. Val av protokolljusterare

 7. Föregående års årsmötesprotokoll

 8. Verksamhetsberättelse 2019

 9. Ekonomisk redovisning 2019

 10. Revisionsberättelse

 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande 1 år

 13. Medlemsavgifter

 14. Representant till NSF årsmöte

 15. KM

 16. Övriga frågor

 17. Avslutning