Revisionsberättelse


Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt även styrelsens förvaltning i Bodens Schackklubb för räkenskapsåret 1 januari 2019 tom 31 december 2019. Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om årsredovisningen baserad på de regler som följer av vår revision. När vi genomför vår revision gör vi det grundat på god revisionssed. Därmed är det centrala att årsredovisningen inte skall innehålla några väsentliga felaktigheter. Vi har genomfört ett stickprov på några räkenskapshandlingar för att säkerställa att brister i redovisningen inte förekommer vilket vi gjort på ett noggrant sätt.

Årsredovisningen har upprättats på det sätt som följer av god redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Detta enligt god redovisningssed.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


Boden

Mars 2020
Per Vestin