Dagordning årsmöte BSK 2021


 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av kallelse

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av årsmötesordförande

 5. Val av årsmötes sekreterare

 6. Val av protokolljusterare

 7. Föregående års årsmötesprotokoll

 8. Verksamhetsberättelse 2020

 9. Ekonomisk redovisning 2020

 10. Revisionsberättelse

 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande 1 år

 13. Val av kassör 2 år

 14. Val av Revisor 2 år

 15. Val av ledamot 2 år

 16. Medlemsavgifter

 17. Representant till NSF årsmöte

 18. Motioner

 19. KM

 20. Övriga frågor

 21. Avslutning