Bodens Schackklubb årsmötesprotokoll 9 december 2021Närvarande: Ordförande Tomas Yttling, Kassör Stig Asplund, Curt Boström, Roland Eriksson, Anders Åström, Rasmus Keskitalo, Mikael Lundholm, Lars Åke Engström

1. Mötets öppnande: Ordförande Tomas Yttling hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Godkännande av kallelse: Roland Eriksson undrade varför årsmötet hade blivit utlyst så sent på året. Tomas Yttling förklarade att det hade varit svårt att hitta ett tidigare datum på grund av andra aktiviteter. Årsmötet godkände kallelsen.

3. Godkännande av dagordningen: Godkändes av årsmötet.

4. Val av årsmötetsordförande: Årsmötet valde Anders Åström.

5. Val av årsmötets sekreterare: Årsmötet valde Roland Eriksson.

6. Val av protokolljusterare: Årsmötet valde Rasmus Keskitalo

7. Föregående års årsmötetsprotokoll: Lästes upp av ordförande Tomas Yttling och lades sedan till handlingarna.

8.Verksamhetsberättelse 2020: Styrelsen redogjorde för verksamheten. På grund av covid-19 så spelades ingen länsserie. Klubbverksamheten var på grund av covid-19 även begränsad under våren och hösten.

9. Ekonomisk redovisning för år 2020: Kassör Stig Asplund redogjorde för ekonomin. Klubbens ekonomi är god. Klubben finasierar sin ekonomi enbart genom medlemsavgifter. Medlemsavgifterna har varit 350 kr sen, 100 kr jun och 150 kr för stödmedlemmar. Klubben hade under år 2020 17 medlemmar.

10. Revisionsberättelse: Revisor Per Vestin var ej närvarande vid årsmötet. Reviosionsberättelsen lästes upp av kassör Stig Asplund. Revisorn hade inget att anmärka på utan tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

12. Val av ordförande 1 år: Tomas Yttling omvaldes till ordförande.

13. Val av kasssör 2 år: Stig Asplund omvaldes till kassör.

14. Val av ledamot 2 år: Peter Lindberg omvaldes till ledamot.

15. Val av revisor 2 år: Till ny revisor valdes Arne Yttling.

16. Medlemsavgifter: Medlemsavgiften för år 2021 blev 0,00 kr p.g.a att pandemin satte stopp för vår verksamhet.

17. Representant till NSF:s årsmöte 2022: Årsmötet valde Rasmus Keskitalo att representera Boden SK.

18. Motioner: Eftersom inget KM har spelats under året så föreslog Stig Asplund att KM:et skulle spelas under mellandagarna mellan jul och nyår. Stig kollar upp intresset bland medlemmarna.

19.Övriga frågor: Inga övriga frågor noterades.

20. Årsmötets avslutande: Årsmötes ordförande Anders Åström tackade mötetsdeltagarna för visat intresse.Vid tangenterna: Roland Eriksson. Justeras: Rasmus Keskitalo