Bodens Schackklubb årsmötesprotokoll 3 mars 2022


Närvarande: Ordförande Tomas Yttling, Kassör Stig Asplund, Lars-Åke Engström, Roland Eriksson, Rasmus Keskitalo, Micael Lundholm, Anders Åström


 1. Mötets öppnande: Ordföranden Tomas Yttling hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 2. Godkännande av kallelsen: Mötet godkände kallelsen.

 3. Godkännande av dagordningen: Mötet godkände dagordningen.

 4. Val av årsmötesordförande: Mötet valde Anders Åström.

 5. Val av årsmötessekreterare: Mötet valde Tomas Yttling.

 6. Val av protokolljusterare: Mötet valde Lars-Åke Engström.

 7. Föregående års årsmötesprotokoll: Protokollet upplästes av Tomas Yttling.

 8. Verksamhetsberättelse 2021: Verksamhetsberättelsen upplästes av Tomas Yttling och godkändes.

 9. Ekonomisk redovisning 2021: Klubbens räkenskaper redovisades av kassör Stig Asplund. Klubben har god ekonomi, dock tillkom en stor post i form av blommor till Bo Björklunds begravning vilket resulterade i ett negativt rörelseresultat för året.

  Ingående kassa: 28 666 kr.

  Utgående kassa: 27 742 kr.

 10. Revisionsberättelse: Lästes i revisor Arne Yttlings frånvaro upp av Tomas Yttling och godkändes av mötet.

 11. Ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

 12. Val av ordförande 1 år: Mötet valde enhälligt Tomas Yttling till ordförande.

 13. Medlemsavgifter: Kassör Stig Asplund ville att vi från och med i år sätter medlemsavgiften för nästkommande år för att på så sätt kunna ta in avgifter från medlemmarna och registrera dessa direkt när det nya året börjar, istället för att behöva vänta på att årsmötet hålls. Mötet godkände Stigs förslag och bestämde medlemsavgifterna för åren 2022/23 till: 350 kr för seniorer, 100 kr för juniorer samt 150 kr för stödmedlemmar.

 14. Representant till NSFs årsmöte: Mötet valde Roland Eriksson med Rasmus Keskitalo som suppleant.

 15. Motioner: Roland Eriksson la som motion att Stig Asplund utses till hedersmedlem i Bodens Schackklubb. Stig har varit medlem i klubben sedan 70-talet och varit våran kassör i större delen av den tiden. Mötet godkände motionen enhälligt.

 16. KM: Tomas Yttling föreslog att vi skulle spela KM2021 i efterskott nu under våren och KM2022 under hösten. Mötet godkände förslaget och styrelsen ska se till att detta efterlevs.

 17. Övriga frågor: Inga övriga frågor noterades.

 18. Årsmötets avslutande: årsmötets ordförande Anders Åström tackade deltagarna och avslutade mötet.Sekreterare: Justerare:

_________________ _________________

Tomas Yttling Lars-Åke Engström