Dagordning årsmöte BSK 2022


 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av kallelse

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av årsmötesordförande

 5. Val av årsmötessekreterare

 6. Val av protokolljusterare

 7. Föregående års årsmötesprotokoll

 8. Verksamhetsberättelse 2021

 9. Ekonomisk redovisning 2021

 10. Revisionsberättelse

 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande 1 år

 13. Medlemsavgifter

 14. Representant till NSF årsmöte

 15. Motioner

 16. KM

 17. Övriga frågor

 18. Avslutning