BODENS SCHACKKLUBBS ÅRSMÖTE 2023


2023-01-18 i spellokalen på Pontonjärvägen.


Deltagare: Tomas Yttling, Anders Åström,

Peter Lindberg, Stig Asplund, Roland Eriksson, Emil Hermansson, Lennart Eman &

Rasmus Keskitalo


 1. Mötet öppnades av ordförande Tomas Yttling.

 2. Kallelsen godkändes av de närvarande.

 3. Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

 4. Till årsmötes ordförande valdes Anders Åström enhälligt. Anders tackade för förtroendet och tog över klubban!

 5. Till årsmötessekreterare valdes Peter Lindberg

 6. Till att justera protokollet valdes Tomas Yttling & Roland Eriksson

 7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och kunde läggas till handlingarna.

 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Tomas.Y och godkändes av mötet.

 9. Den ekonomiska redovisningen redogjordes av Stig Asplund och godkändes av mötet.

 10. Tomas Yttling läste upp revisionsberättelsen som skrivits av Arne Yttling och tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2022

 11. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet av mötet.

 12. Till ordförande 1 år valdes Tomas Yttling.

 13. Till kassör 1 år valdes Stig Asplund.

 14. Till Revisor 2år valdes Lennart Eman.

 15. Till Ledamot 2år valdes Rasmus Keskitalo.

 16. Lokal, styrelsen arbetar med att hitta ny lokal p.g.a. den nuvarande har platsbrist efter ökat intresse och fler deltagare på spelkvällarna.

 17. Medlemsavgifter 2023 350:- / Seniorer 100:- / Junior och 150:- /Stödmedlem. Mötet diskuterade och godkände medlemsavgifter.

 18. Som representant till NSFs årsmöte valdes Tomas Yttling & Rasmus Keskitalo som suppleant.

 19. Inga Motioner togs upp av mötet.

 20. KM som tidigare, styrelsen kallar.

 21. Övriga frågor, Förslag av Stig Asplund att upphöra med medlemskort på papper och även frågan kring hedersmedlem diskuterades. Inget beslut togs av mötet men frågorna går vidare till styrelsen att avgöra.

 22. Mötet avslutades. Därefter blev det fika och sedvanlig KM-Blixt turnering där resultatet blev

  1.a Emil Hermansson

  2-a Rasmus Keskitalo

  3-a Lennart Eman