Dagordning årsmöte BSK 2023


 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av kallelse

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av årsmötesordförande

 5. Val av årsmötes sekreterare

 6. Val av protokolljusterare

 7. Föregående års årsmötesprotokoll

 8. Verksamhetsberättelse 2022

 9. Ekonomisk redovisning 2022

 10. Revisionsberättelse

 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande 1 år

 13. Val av kassör 1 år

 14. Val av revisor 2 år

 15. Val av ledamot 2 år

 16. Lokal

 17. Medlemsavgifter

 18. Representant till NSF årsmöte

 19. Motioner

 20. KM

 21. Övriga frågor

 22. Avslutning