Motion till Bodens Schackklubbs årsmöte

den 25 januari 2024.


Förslag:

Ändring av stadgar i Bodens Schackklubb

avseende ledamöter.I BSKs stadgar står:


§ 4

Vid årsmötet skall bl a följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Styrelsens ansvarsfrihet

7. Motioner och förslag

8. Avgifter

9. Val av

- Ordförande och suppleanter på ett år

- Styrelseledamöter och revisorer på två år

.........

§ 10

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie

årsmöte med minst 2/3 röstövervikt.


Hur har vi gjort:


§ 4

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Styrelsens ansvarsfrihet

7. Motioner och förslag

8. Avgifter

9. Val av


Så egentligen borde styrelsen ha ett konstituerande möte för att fördela posterna om vi skall följa stadgarna.Mitt förslag är att vi ändrar i stadgarna till:


§ 4

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Styrelsens ansvarsfrihet

7. Motioner och förslag

8. Avgifter

9. Val av ordförande ett år

10. Val av kassör två år

11. Val av revisor två år

12. Val av ledamot två år


I stadgarna skall det framgå om årsmötet väljer personer till samtliga poster i styrelsen, eller bara till vissa.


Dessutom föreslår jag att vi väljer kassör för två år åt gången.


De som skall väljas på två år "brukar" separeras så att tex kassör väljs på två år och nästa år väljs revisor på två år . Så de väljs vartannat år. I årsmötesprotokollet skall det stå om någon av dessa skall väljas och om någon har ett år kvar.


Varför detta?

Vi har stadgar men följer dem inte. Det fungerar bra för oss. Men då är det lika bra att ändra stadgarna så som vi gör.

Boden den 14/12-2023Stig Asplund

___________________________________________________


Stig Asplund