[Skriv här]


Revisionsberättelse Bodens schackklubb 2023Vid granskning av Bodens schackklubbs räkenskaper, inklusive årsredovisning och bokföring för verksamhetsåret (20230101—20231231, har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer.

Den kontanta kassan, bankkonton, övriga tillgångar och värdehandlingar har kontrollerats. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Mot föreningens verksamhet i övrigt enligt bokförda protokoll finns enligt mig inte anledning till anmärkning. Därför föreslår jag att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.


2024-01-09 Boden


___________________________
(Namn)

Förtroendevald revisorNamnförtydligandeLennart Eman