Dagordning årsmöte BSK 2024


 1. Mötets öppnande

 2. Godkännande av kallelse

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av årsmötesordförande

 5. Val av årsmötes sekreterare

 6. Val av protokolljusterare

 7. Föregående års årsmötesprotokoll

 8. Verksamhetsberättelse 2023

 9. Ekonomisk redovisning 2023

 10. Revisionsberättelse

 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Motion stadgar

 13. Val av ordförande

 14. Val av kassör

 15. Lokal

 16. Motion medlemsavgifter

 17. Medlemsavgifter

 18. Representant till NSF årsmöte

 19. Motioner

 20. KM

 21. Övriga frågor

 22. Avslutning