NORMALSTADGAR

SSF:s normalstadgar för schackklubbar antogs av centralstyrelsen 1984-10-27.

Omarbetade av Centralstyrelsen 1991-01-26

Förkortningar använda i texten:

SSF = Sveriges Schackförbund, DF = Distriktsförbund och BSK = Bodens Schackklubb

Stadgar för BSK antagna vid konstituerande möte den 2016-04-07.

Namn och ändamål

§ 1

BSK är en ideell förening för schackintresserade.

BSK är ansluten till DF och Sveriges Schackförbund

och således underordnad DF:s och SSF:s stadgar.

Medlemskap och registrering

§ 2

Varje schackintresserad person kan vara medlem i

BSK genom att erlägga medlemsavgift. Registrerad

medlem i BSK är medlem i DF och SSF.

SK:s verksamhetsår är lika med kalenderåret.

Årsmöte

§ 3

Årsmöte är BSK:s högsta beslutande organ. Vid

årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i

kallelsen. Kallelse utgår senast tre veckor före

mötesdagen. Verksamhetsberättelse, bokslut och

revisorernas berättelse samt förslag och motioner

från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas

tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet.

Extra årsmöte sammankallas inom en månad från

det att minst en tredjedel av BSK:s medlemmar så krävt.

Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i

styrelsen, revisorer och valberedning. Samtliga

medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt.

Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas

med enkel röstövervikt utom när annat speciellt

stadgas. Alla medlemmar har motions- och

förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges

till styrelsen tre veckor före årsmötet.

§ 4

Vid årsmötet skall bl a följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Styrelsens ansvarsfrihet

7. Motioner och förslag

8. Avgifter

9. Val av

- Ordförande och suppleanter på ett år

- Styrelseledamöter och revisorer på två år

§ 5

Beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet avgår hela styrelsen.


Styrelse

§ 6

BSKs angelägenheter handläggs av en styrelse som

består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter

och suppleanter som fastställs av BSKs årsmöte.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör

och andra funktionärer samt den eller de personer

som skall teckna BSKs firma.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna

är närvarande. Beslut fattas med enkel

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och

bokslut. Verksamhetsberättelsen och bokslut med

resultat- och balansräkning skall vara tillgängliga

för revisorerna senast två veckor före årsmötet.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för

SK:s förvaltning.

Revisorer

§ 7

Revisorerna går igenom BSK:s verksamhet inklusive

den ekonomiska hanteringen. Revisorerna

anger före årsmötet revisionsberättelse, där ansvarsfrihet

för styrelsen till- eller avstyrks.

Valberedning

§ 8

Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till styrelsen.

Särskilda bestämmelser

§ 9

Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem

som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig

ordning eller på annat sätt agerar till skada för

BSK. Medlem kan avstängas från deltagande i BSK:s

verksamhet för viss tid, dock högst ett år. Uteslutning

föregås alltid av skriftlig varning.

Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid

nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

Stadgeändring och BSK:s upplösning

§ 10

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie

årsmöte med minst 2/3 röstövervikt.

§ 11

BSK får inte upplösas, så länge minst fem medlemmar

vill fortsätta verksamheten. Beslut om

upplösning får bara ske på ordinarie årsmöte. I så

fall beslutar årsmötet hur BSK:s tillgångar skall

disponeras.--------------------------------------------------- -----------------------------------------------